Visi kalkulatori » Algas kalkulators (Igaunija)
  DEENFILVRUUA

Sākotnējie dati
 €

 Papildu dati


 €

 €

Nodokļu atlaides
Rezultāts

EUR


Darba devēja kopējās izmaksas (algu fonds):

Sociālais nodoklis:
Apdrošināšana bezdarba gadījumā (darba devējs):

Bruto alga:

Fondēt pensija (II pīlārs):
Apdrošināšana bezdarba gadījumā (darbinieks):
Ienākuma nodoklis:

Neto darba samaksa:

Neto algas maiņa 2018. gadā: