Lähteandmed


 
help1

 
help2

 
help3
 €

Täiendavad andmed (vajadusel) 
help4


 
help5
 €
 
help6
 €

Mahaarvamised


 
help7
 
help8
 
help9
 
help10

Tööandja kulu («palgafond»)

Tööandja kogukulu, sealhulgas töötajale töö eest makstav töötasu, muud tasud ning hüvitised koos kõigi maksude ja maksetega(töötuskindlustusmakse ning kogumispensioni teise sambaga liitumise korral kogumispensioni makse), muud tasud ning hüvitised.

Brutopalk

Töölepingus või õigusaktis kindlaks määratud töötasu, sealhulgas majandustulemustelt ja tehingutelt makstav tasu, mille hulka on arvutatud seaduse alusel kinnipidamisele kuuluvad maksud ja maksed (s.h. tulumaks, töötaja (kindlustatu) töötuskindlustusmakse ning kogumispensioni teise sambaga liitumise korral kogumispensioni makse). 2023. aastal on töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral tunnis 4,30 eurot ja kuus 725 eurot.

Netopalk

Töötasu ning muude tasude ning hüvitiste summa, mille töötaja saab kätte pärast maksude ning maksete (sealhulgas tulumaks, töötuskindlustusmakse ning kogumispensioni teise sambaga liitumise korral kogumispensioni makse) jne) maha arvamist.

Töötasu muutus

Kui soovite arvutada kui palju kasvavad tööandja kulud näiteks brutotöötasu tõstmisel või kui palju tõuseb töötaja netopalk kui brutopalga tõus on näiteks 50 eurot, siis jätke väli «Arvesta maksuvaba tulu» tühjaks ning sisestage lähteandmetesse ainult palgamuutuse summa.

Maksuvaba tulu 2024. aastal

Aastatuluga kuni 14400 eurot on maksuvaba tulu 7848 eurot aastas, aastatulu kasvades 14400 eurolt 25200 euroni väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile 7848 – 7848 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400), aastatuluga üle 25200 euro on maksuvaba tulu 0 eurot. NB! Vanaduspensioni ikka jõudnud töötaja maksuvaba tulu on kindel summa – 776 eurot kuus (9312 eurot aastas) ja see ei sõltu töötaja sissetuleku suurusest.

Aastatulu

Aastatulu hulka arvestatakse 1) tulumaksuga maksustatav tulu (sh välismaalt saadud tulu); 2) välismaal saadud töötasu ja muu tasu ning dividend, mida Eestis tulumaksuga ei maksustata; 3) Eesti äriühingult saadud dividend või omakapitali väljamakse, mis on äriühingu tasandil maksustatud; 4) ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel maksustatud summa, mida on vähendatud ettevõtlustulu maksu sotsiaalmaksu võrra. Aastatuluna arvestatakse töötasu ja muu tasu, võlaõigusliku lepingu alusel saadud teenustasu, ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest, dividende, rendi- ja üüritulu, litsentsitasu, intresse, maksustatavat pensioni, toetusi, stipendiume, preemiat, hüvitisi või muud tulu. Aastatuluna ei arvestata maksuvabasid hüvitisi, toetusi ja stipendiume ning maksuvabastusi (nt eluaseme või isiklikus tarbimises oleva vallasasja müük), mida füüsilise isiku tuludeklaratsioonis ei deklareerita.

Sotsiaalmaksu kuumäär

Sotsiaalmaksuseaduse § 2¹ alusel kehtestatav sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär on 2024. aastal 725 eurot, seega sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 239,25 eurot kuus.

Töötuskindlustusmakse

Töötuskindlustusmakse määrad sätestatakse töötuskindlustuse seaduse § 41 lõike 4 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega. Tööandja töötuskindlustusmakse määr 2023–2026. aastal on 0,8%. Töötaja (kindlustatu) töötuskindlustusmakse määr 2023–2026. aastal on 1,6%. Töötuskindlustuse seaduse kohaselt on antud makse maksjateks s.h. töötaja, avalik teenistuja, võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav füüsiline isik. Töötaja ja tööandja makse määrad järgmiseks kalendriaastaks kehtestab Vabariigi Valitsus hiljemalt jooksva kalendriaasta 1. detsembriks. NB! Juhul kui töötaja (kindlustatu) on jõudnud vanaduspensioniikka või talle on määratud riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 9 sätestatud ennetähtaegne vanaduspension, arvestatakse töötajale töötuskindlustusmakset üksnes tööandjale kehtestatud määras.

Kogumispensioni makse

Makset on kohustatud tasuma kogumispensioni II sambaga vabatahtlikult liitunud või seadusega kohustatud residendist füüsiline isik (kes on esitanud maksete jätkamise avalduse), kui tema elukoht on Eestis või kui ta viibib Eestis 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul vähemalt 183 päeva. Makse määraks on 2% kogumispensionide seaduse § 7 lõikes 1 nimetatud summadelt.
Kui soovite arvutada kui palju kasvavad tööandja kulud näiteks brutotöötasu tõstmisel või kui palju tõuseb töötaja netopalk kui brutopalga tõus on näiteks 50 eurot, siis jätke väli «Arvesta maksuvaba tulu» tühjaks ning sisestage lähteandmetesse ainult palgamuutuse summa.


Tulemus

EUR

%

Tööandja kulu kokku (palgafond):
Sotsiaalmaks:
Töötuskindlustusmakse (tööandja):
Brutopalk:
Kogumispension (II sammas):
Töötuskindlustusmakse (töötaja):
Tulumaks:
Netopalk: