Kindlustus internetist:
Kodukindlustus
Liikluskindlustus
Reisikindlustus
Kaskokindlustus

Kõik kalkulaatorid » Palga ja maksude kalkulaator

  Riik


Lähteandmed
 
help1
 EUR

Mahaarvamised


 
help
 
help3
 
help4
 
help5
 


Tööandja kulu ("palgafond")

Tööandja kogukulu, sealhulgas töötajale töö eest makstav töötasu, muud tasud ning hüvitised koos kõigi maksude ja maksetega (töötuskindlustusmakse ning kogumispensioni teise sambaga liitumise korral kogumispensioni makse), muud tasud ning hüvitised. 2017. aastal on töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral tunnis 2,78 eurot ja kuus 470 eurot (vt VVM 18.12.2015 nr 139)

Brutopalk

Töölepingus või õigusaktis kindlaks määratud töötasu, sealhulgas majandustulemustelt ja tehingutelt makstav tasu, mille hulka on arvutatud seaduse alusel kinnipidamisele kuuluvad maksud ja maksed (s.h. tulumaks, töötaja (kindlustatu)

Netopalk

Töötasu ning muude tasude ning hüvitiste summa, mille töötaja saab kätte pärast maksude ning maksete (sealhulgas tulumaks, töötuskindlustusmakse jne) maha arvamist.

Sotsiaalmaksu kuumäär

Sotsiaalmaksuseaduse § 21 alusel kehtestatav sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär on 2017. aastal 430 eurot, seega sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 141,90 eurot kuus. Vt. täpsemalt sotsiaalmaksuseadusest.

Maksuvaba tulu

Eesti residendist füüsilise isiku maksustamisperioodi tulust maha arvatav maksuvaba tulu. Maksuvaba tulu on alates 2017. aastast 180 € kuus. Vt. täpsemalt tulumaksuseadusest (TuMS § 23).

Töötasu muutus

Kui soovite arvutada kui palju kasvavad tööandja kulud näiteks brutotöötasu tõstmisel või kui palju tõuseb töötaja netopalk kui brutopalga tõus on näiteks 50 eurot, siis jätke väli "Arvesta maksuvaba tulu" tühjaks ning sisestage lähteandmetesse ainult palgamuutuse summa.

Töötuskindlustusmakse

Tööandja töötuskindlustusmakse määr 2017. aastal on 0,8%

Töötaja (kindlustatu) töötuskindlustusmakse määr 2017. aastal on 1,6%

Töötuskindlustuse seaduse kohaselt on antud makse maksjateks s.h. töötaja, avalik teenistuja, võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav füüsiline isik. Töötaja ja tööandja makse määrad järgmiseks kalendriaastaks kehtestab Vabariigi Valitsus hiljemalt jooksva kalendriaasta 1. detsembriks.


NB! Juhul kui töötaja (kindlustatu) on jõudnud vanaduspensioniikka või talle on määratud riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 9 sätestatud ennetähtaegne vanaduspension, arvestatakse töötajale töötuskindlustusmakset üksnes tööandjale kehtestatud määras (alates 1. jaanuarist 2013: 1%).

Kogumispensioni makse

Makset on kohustatud tasuma kogumispensioni II sambaga vabatahtlikult liitunud või seadusega kohustatud residendist füüsiline isik (kes on esitanud maksete jätkamise avalduse), kui tema elukoht on Eestis või kui ta viibib Eestis 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul vähemalt 183 päeva. Makse määraks on 2% kogumispensionide seaduse § 7 lõikes 1 nimetatud summadelt.

Nendele liitujatele, kes jätkasid 2010. aastal vabatahtlikult sissemaksete tegemist, kohalduvad aastatel 2014. - 2017. a. automaatselt maksemäärad, mille kohaselt maksab liituja ise 2% ja riik 6%. Juhul, kui isik esitas 2013. aastal avalduse makse tõstmiseks, rakendub 2014. - 2017. a. skeem 3% + 6%.

Tulemus

EUR


Tööandja kulu kokku (palgafond):

Sotsiaalmaks:
Töötuskindlustusmakse (tööandja):

Brutopalk:

Kogumispension (II sammas):
Töötuskindlustusmakse (töötaja):
Tulumaks:

Netopalk:
  Kogumispensioni päringud

- töötaja liitumise kohta kogumispensioni süsteemiga ning
- maksete jätkamise avalduse kohta 2010. aastal
(www.pensionikeskus.ee).


Otsid raamatupidajat?
Personaalne lähenemine ja mõistlik hind.
Võta ühendust!

Koosta arveid. Tasuta.
Registreeruda pole vaja.
Lihtne.

Everything about pregnancy!
Pregnancy calendar.
Useful calculators.

Metrix.station