Salva Kindlustus internetist:
home
Kodukindlustus
Liikluskindlustus
flight
Reisikindlustus
+
Kaskokindlustus

 » Palga ja maksude kalkulaator

Riik

  DEENFILVRUUA

Lähteandmed 
help1
 €

Täiendavad andmed (vajadusel) * help8


 
help6
 €
 
help7
 €

Mahaarvamised

 
help
 
help3
 
help4
 
help5

Tööandja kulu ("palgafond")

Tööandja kogukulu, sealhulgas töötajale töö eest makstav töötasu, muud tasud ning hüvitised koos kõigi maksude ja maksetega(töötuskindlustusmakse ning kogumispensioni teise sambaga liitumise korral kogumispensioni makse), muud tasud ning hüvitised.

Brutopalk

Töölepingus või õigusaktis kindlaks määratud töötasu, sealhulgas majandustulemustelt ja tehingutelt makstav tasu, mille hulka on arvutatud seaduse alusel kinnipidamisele kuuluvad maksud ja maksed (s.h. tulumaks, töötaja (kindlustatu) töötuskindlustusmakse ning kogumispensioni teise sambaga liitumise korral kogumispensioni makse).

2019. aastal on töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral tunnis 3,21 eurot ja kuus 540 eurot (vt VVM 13.12.2018 nr 117).

Netopalk

Töötasu ning muude tasude ning hüvitiste summa, mille töötaja saab kätte pärast maksude ning maksete (sealhulgas tulumaks, töötuskindlustusmakse ning kogumispensioni teise sambaga liitumise korral kogumispensioni makse) jne) maha arvamist.

Sotsiaalmaksu kuumäär

Sotsiaalmaksuseaduse § 21 alusel kehtestatav sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär on 2019. aastal 500 eurot, seega sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 165 eurot kuus. Vt. täpsemalt sotsiaalmaksuseadusest.

Maksuvaba tulu alates 2018. aastast:

Eesti residendist füüsilise isiku maksustamisperioodi tulust maha arvatav maksuvaba tulu.

 • Aastatuluga kuni 14 400 eurot on maksuvaba tulu 6000 eurot aastas.

 • Aastatulu kasvades 14 400 eurolt 25 200 euroni väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400).

 • Aastatuluga üle 25 200 euro on maksuvaba tulu 0.

Vt. ka tulumaksuseadus (TuMS) § 23.

Töötasu muutus

Kui soovite arvutada kui palju kasvavad tööandja kulud näiteks brutotöötasu tõstmisel või kui palju tõuseb töötaja netopalk kui brutopalga tõus on näiteks 50 eurot, siis jätke väli "Arvesta maksuvaba tulu" tühjaks ning sisestage lähteandmetesse ainult palgamuutuse summa.

Töötuskindlustusmakse

Töötuskindlustusmakse määrad sätestatakse töötuskindlustuse seaduse § 41 lõike 4 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega.

Tööandja töötuskindlustusmakse määr 2018–2021. aastal on 0,8%

Töötaja (kindlustatu) töötuskindlustusmakse määr 2018–2021. aastal on 1,6%

Töötuskindlustuse seaduse kohaselt on antud makse maksjateks s.h. töötaja, avalik teenistuja, võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav füüsiline isik. Töötaja ja tööandja makse määrad järgmiseks kalendriaastaks kehtestab Vabariigi Valitsus hiljemalt jooksva kalendriaasta 1. detsembriks.


NB! Juhul kui töötaja (kindlustatu) on jõudnud vanaduspensioniikka või talle on määratud riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 9 sätestatud ennetähtaegne vanaduspension, arvestatakse töötajale töötuskindlustusmakset üksnes tööandjale kehtestatud määras.

Kogumispensioni makse

Makset on kohustatud tasuma kogumispensioni II sambaga vabatahtlikult liitunud või seadusega kohustatud residendist füüsiline isik (kes on esitanud maksete jätkamise avalduse), kui tema elukoht on Eestis või kui ta viibib Eestis 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul vähemalt 183 päeva. Makse määraks on 2% kogumispensionide seaduse § 7 lõikes 1 nimetatud summadelt.

Maksuvaba tulu 2018-2019. aastal:

 • aastatuluga kuni 14 400 eurot on maksuvaba tulu 6000 eurot aastas,

 • aastatulu kasvades 14 400 eurolt 25 200 euroni väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400),

 • aastatuluga üle 25 200 euro on maksuvaba tulu 0.

Aastatulu

Aastatulu hulka arvestatakse:

 • tulumaksuga maksustatav tulu (sh välismaalt saadud tulu)
 • välismaal saadud töötasu ja muu tasu ning dividend, mida Eestis tulumaksuga ei maksustata
 • Eesti äriühingult saadud dividend või omakapitali väljamakse, mis on äriühingu tasandil maksustatud
 • ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel maksustatud summa, mida on vähendatud ettevõtlustulu maksu sotsiaalmaksu võrra

Aastatuluna arvestatakse töötasu ja muu tasu, võlaõigusliku lepingu alusel saadud teenustasu, ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest, dividende, rendi- ja üüritulu, litsentsitasu, intresse, maksustatavat pension, toetusi, stipendiume, preemiat, hüvitisi või muud tulu.

Aastatuluna ei arvestata maksuvabasid hüvitisi, toetusi ja stipendiume ning maksuvabastusi (nt eluaseme või isiklikus tarbimises oleva vallasasja müük), mida füüsilise isiku tuludeklaratsioonis ei deklareerita.

* Täiendavad andmed

Palgakalkulaator arvestab vaikimisi maksuvaba tulu kuupõhiselt ning leiab kuu töötasu baasil aastatulu. Võimalik on ka:

- sisestada konkreetne maksuvaba tulu summa (vastavalt töötaja esitatud avaldusele, kuid sisestatud summa ei tohiks olla suurem, kui vastava kuu töötasu alusel arvutatud maksuvaba tulu summa) või

- sisestada oodatava aastatulu summa, mille alusel kalkulaator arvutab täpsema maksuvaba tulu summa (näiteks kui töötaja teab ette, et saab lisakas palgatulule teatavat lisatulu (näiteks lisatasud, dividendid jm), mis arvestatake aastatulu hulka).


Tulemus

EUR

%

Tööandja kulu kokku (palgafond):
Sotsiaalmaks:
Töötuskindlustusmakse (tööandja):
Brutopalk:
Kogumispension (II sammas):
Töötuskindlustusmakse (töötaja):
Tulumaks:
Netopalk:Vaata ka:


Kogumispensioni päringud

 • töötaja liitumise kohta kogumispensioni süsteemiga ning
 • maksete jätkamise avalduse kohta 2010. aastal
 (www.pensionikeskus.ee)Raamatupidamisteenus al. 50 €/kuus
Korrektne ning usaldusväärne.
Personaalne lähenemine, parim teenindus.
www.firmahaldus.ee
Koosta arveid. Tasuta.
Registreeruda pole vaja.
Lihtne.
Kõik rasedusest!
Sinu raseduskalender.


Metrix.station