Kindlustus internetist:
Kodukindlustus
Liikluskindlustus
Reisikindlustus
Kaskokindlustus

Kõik kalkulaatorid » Jooksva perioodi rahavoogude kalkulaator

Äritegevus


Sissetulev rahavoog

Kaupade ja teenuste müük
Saadud intressid või dividendid
Likviidsete väärtpaberite müük

Väljaminev rahavoog

Palgad
Varude soetamine
Muud kulud
Interessikulud
Maksud
Likviidsete väärtpaberite ost

Sissetulevad rahavood äritegevusest

Väljaminevad rahavood äritegevusest

Investeerimistegevus


Sissetulev rahavoog

Põhivarade või pikaajaliste investeeringute müük
Pikaajaliste või tähtajani hoitavate lühiajaliste võlaväärtpaberite müük
Antud laenude tagasimaksed

Väljaminev rahavoog

Põhivara ost või muud pikaajalised investeeringud
Pikaajaliste või tähtajani hoitavate lühiajaliste võlaväärtpaberite ost
Laenude andmine

Sissetulevad rahavood investeerimistegevusest

Väljaminevad rahavood investeerimistegevusest

Finantseerimistegevus


Sissetulev rahavoog

Liht- või eelisaktsiate müük
Võetud laenud või emiteeritud võlakirjad

Väljaminev rahavoog

Liht-või eelisaktsiate ost
Laenu tagasimaksed või võlakirjade lunastamine
Makstud dividendid

Sissetulevad rahavood finantseerimistegevusest

Väljaminevad rahavood finantseerimistegevusest

Tulemus


Netorahavoog