home » Finantsaruandluse analüüs


Lähteandmed


Sisestage alljärgnevad väärtused ettevõtte bilansist ja kasumiaruandest.

NB! Suhtarvu lahtiseletuse lugemiseks klikkige suhtarvu nimel!


Ärikasumimarginaal (Operating Margin) - näitab, kui suur osa müügitulust jääb järele pärast põhitegevusega seotud kulude mahaarvestamist

Puhaskasumimarginaal (Profit Margin) - näitab, kui suur on ettevõtte kasumlikkus pärast kõigi kulude mahaarvamist.

Põhivarade käibekordaja (Fixed Asset Turnover) - näitab, kui palju müügitulu saadi materiaalse põhivara euro kohta.

Varade käibekordaja (Asset Turnover) - näitab, kui tõhusalt kasutas ettevõte oma vara müügitulu saamiseks.

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (Current Ratio) - näitab likviidsete varade suhet lühiajalistesse kohustustesse; heaks loetakse kattekordajat 1,6 või enam, nõrgaks 1,1 ja vähem.

Maksevõime- e. likviidsuskordaja (Quick Ratio või Acid-Test Ratio) - näitab likviidseid varasid lühiajaliste kohustuste katteks; heaks loetakse maksevõimekordajat 0,9 või enam, nõrgaks 0,3 ja vähem.

Maksevalmiduskordaja (Cash Ratio) - näitab ettevõtte valmisolekut lühiajaliste kohustuste koheseks katmiseks; heaks loetakse suhtarvu 0,3; näitaja üle 0,5 näitab aga ebaotstarbekat rahajuhtimist.

Võõrkapitali ja omakapitali suhe (Debt-to-Equity) - see, millist väärtust lugeda heaks, sõltub palju ettevõtte tegevusalast. Väga väike väärtus (alla 0,5) viitab sellele, et ettevõte kasutab oma omakapitali ebaefektiivselt, liiga kõrge (üle 2) viitab liiga julgele laenukapitali kasutamisele (kõrged intressikulud).

Võlakordaja (Debt-to-Assets) - näitab kohustuste (võõrkapitali) osatähtsust varade finantseerimisel.

Varade tootlus (ROA = Return-on-Assets) - näitab, kui efektiivselt on ettevõte kõiki oma varasid kasutanud.

Omakapitali tootlus (ROE = Return-on-Equity) - näitab, kui efektiivselt on ettevõtte tegevjuhtkond suutnud omanike poolt investeeritud kapitali kasutada.


Käibevarad
s.h
– Raha ja ekvivalendid
– Likviidsed väärtpaberid
– Varud
Põhivarad
Varad kokku

Lühiajalised kohustused
Võõrkapital
Omakapital

Realiseerimise netokäive
Ärikasum
Puhaskasum

Kasumlikkus / tasuvus


Ärikasumimarginaal:
Puhaskasumi­marginaal:
Varade tootlus (ROA):
Omakapitali tootlus (ROE):
Põhivarade käibekordaja:
Varade käibekordaja:

Maksevõime


Lühiajaliste kohustuste kattekordaja:
Maksevõime- e. likviidsuskordaja:
Maksevalmiduskordaja:

Võõrkapitali kasutamine


Võõrkapitali ja omakapitali suhe (D/E):
Võlakordaja (D/A):