home » Haigushüvitise kalkulaator (tööandja)


Lähteandmed


Töövõimetuslehe algus 
help
Töövõimetuslehe lõppkuupäev
Tööandja hüvitatavate haiguspäevade arv
kalendripäeva
Hüvitise määr
%
help
Eelnenud 6 kuu sissenõutavaks muutunud töötasu 
help
 EUR
Kalendripäevade arv, mille eest töötasu ei arvestatud 
help
päeva


 

Töövõimetuslehe alguskuupäev

Perioodi, mille kohta soovitakse ajutise töövõimetuse hüvitist arvestada, alguskuupäev formaadis pp.kk.aaaa

Töövõimetuslehe lõppkuupäev

Perioodi, mille kohta soovitakse ajutise töövõimetuse hüvitist arvestada, lõppkuupäev formaadis pp.kk.aaaa

Kas eelmise kuu töötasu on muutunud sissenõutavaks?

Kui eelmise kuu palgapäev on enne puhkuse algust, siis on eelmise kuu töötasu puhkusetasu arvutamise vajaduse hetkeks sissenõutavaks muutunud.


Eelnenud 6 kuu töötasu summa

Töövõimetuslehe alguskuupäevale eelneva 6 kalendrikuu jooksul töötaja teenitud töötasu (brutotöötasu s.h. sealhulgas majandustulemustelt ja tehingutelt makstav tasu, v.a. puhkusetasu, teiselt tööandjalt saadud töötasu, ravikindlustuse hüvitis jm summad, mida ei käsitata töötasuna.)

Eelnenud 6 kuu kalendripäevade arv, mille eest töötasu ei arvestatud

Nendeks on eelkõige juhud, kui:
1) töötaja kasutab puhkust;
2) töötaja on ajutiselt töövõimetu ravikindlustusseaduse tähenduses;
3) töötaja esindab seaduses või kollektiivlepingus ettenähtud juhtudel töötajaid;
4) töötaja osaleb streigis;
5) töötaja on ajateenistuses või asendusteenistuses või osaleb õppekogunemisel;
6) töötajal on muu töölepingus, kollektiivlepingus või seaduses ettenähtud põhjus töö tegemisest keeldumiseks.

Haigushüvitise arvutamise aluseks olev keskmine töötasu arvutatakse kalendripäevatasu alusel vastavalt Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2009. a määruse nr 91 "Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord" § 4 lõigetele 2 ja 3 puhkusetasu arvutamise ja maksmise reeglite kohaselt. Kuivõrd haiguslehe puhul makstakse hüvitist kalendripäevades ja ka tööandja maksab haigushüvitist kalendripäevades, tuleb töötajale arvestatud töötasu jagada kalendripäevadega.

Erinevalt vastava määruse § 4 lõikest 1 lähevad haigushüvitise keskmise töötasu arvutamisel kalendripäevade hulka ka rahvus- ja riigipühad.

NB! Kui keskmise töötasu arvutamise vajadus tekib enne esimest palgapäeva, siis keskmist töötasu ei arvutata ja töötajale makstakse kokkulepitud töötasu.


Tulemus


Eelneva 6 kuu päevatasu

   —

- päevade arv:
päeva
- päevad, mil tööleping oli peatunud:
päeva
- arvestatud kalendripäevade arv:
päeva
Päevatasu
 EUR

Haiguspäevad

Haiguspäevade arv:
päeva
Tööandja poolt hüvitatavate haiguspäevade arv:
päeva

Haigushüvitis (bruto):

 EUR

Tulumaks:

 EUR

Haigushüvitis (neto):

 EUR


Vaata ka: