Kindlustus internetist:
Kodukindlustus
Liikluskindlustus
Reisikindlustus
Kaskokindlustus

Kõik kalkulaatorid » Puhkusekalkulaator (keskmise töötasu alusel)

Lähteandmed


Puhkusearvestuse alguskuupäev
Puhkusetasu arvutamise vajaduse hetk
Eelnenud 6 kuu sissenõutavaks muutunud töötasu
 EUR
Põhipuhkuse kestus
kalendripäeva
Lisapuhkus kalendripäeva
Kasutatud puhkusepäevad
päeva
Plaanitav puhkus
päeva
Kalendripäevade arv, mille eest töötasu ei arvestatud
päeva

 

Puhkusearvestuse alguskuupäev

Perioodi, mille kohta soovitakse puhkust arvestada, alguskuupäev formaadis pp.kk.aaaa

Puhkusetasu arvutamise vajaduse hetk

Perioodi, mille kohta soovitakse puhkust arvestada, lõppkuupäev formaadis pp.kk.aaaa (eelviimane tööpäev enne puhkuse algust)


Kas eelmise kuu töötasu on muutunud sissenõutavaks?

Kui eelmise kuu palgapäev on enne puhkuse algust, siis on eelmise kuu töötasu puhkusetasu arvutamise vajaduse hetkeks sissenõutavaks muutunud.


Eelnenud 6 kuu töötasu summa, mis on sissenõutavaks muutunud

Arvutamise vajaduse tekke kuule eelneva viimase kuue kuu töötasu, mis on töötajale sissenõutavaks muutunud ehk mille kokkulepitud palgapäevad on möödunud (brutotöötasu s.h. sealhulgas majandustulemustelt ja tehingutelt makstav tasu, v.a. puhkusetasu, teiselt tööandjalt saadud töötasu, ravikindlustuse hüvitis jm summad, mida ei käsitata töötasuna.)


Põhipuhkuse kestus

Seadusest tulenev puhkusepäevade arv aastas


Kasutatud puhkusepäevad

Arvestusperioodi puhkusepäevad, mille töötaja on juba ära kasutanud


Plaanitav puhkus

Välja võetavate puhkusepäevade arv


Eelnenud 6 kuu kalendripäevade arv, mille eest töötasu ei arvestatud

Nendeks on eelkõige juhud, kui:
1) töötaja kasutab puhkust;
2) töötaja on ajutiselt töövõimetu ravikindlustusseaduse tähenduses;
3) töötaja esindab seaduses või kollektiivlepingus ettenähtud juhtudel töötajaid;
4) töötaja osaleb streigis;
5) töötaja on ajateenistuses või asendusteenistuses või osaleb õppekogunemisel;
6) töötajal on muu töölepingus, kollektiivlepingus või seaduses ettenähtud põhjus töö tegemisest keeldumiseks.


NB! Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele "Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord" §1 lg11 "Kui töötajale maksti keskmise töötasu arvutamise vajaduse tekke kuule eelnenud kuue kalendrikuu eest ainult muutumatu suurusega töötasu, siis puhkusetasu maksmiseks keskmist töötasu ei arvutata ja töötajale makstakse muutumatu suurusega töötasu."


••• Kas reisikindlustus on juba sõlmitud?

Vaata ka:

- Töölepingu seadus
- Avaliku teenistuse seadus
- Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord